Winkels in Turnhout bezoeken

Winkels in Turnhout bezoeken

Bij het bezoeken van winkels in Turnhout zal Casa N°7 u opvallen als conceptstore. Naast de producten in deze winkel leveren zij ook diensten als een sigarenbar, cocktailbar, gin en tonic bar en andere mobiele bar invullingen. Daarom vindt u hieronder de voorwaarden welke de winkel gebruikt.

ALGEMENE OFFERTE- CONTRACTS- LEVERINGS- en FACTUURVOORWAARDEN DISENSO BVBA

1. Algemeen

De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, offerten, leveringen en facturaties uitgaande van de vennootschap, hierboven aangeduide vennootschappen of daarmee rechtstreeks verbonden vennootschappen, en dit voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken. Enige verwijzing door de afnemer naar diens aankoopvoorwaarden wordt niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Door aanvaarding van de voorwaarden door de klant bij aanbieding, offerte of leveringsbon, zijn tegelijkertijd ook deze voorwaarden geldend voor de facturatie aanvaard.

2. Aanbod

De overeenkomsten tussen partijen, komen tot stand op grond van aanbiedingen door Disenso BVBA gedaan, op verzoek van de eindklant, en waarbij een reservering tot stand is gekomen na ontvangst van het afgesproken voorschot.

De reservering komt tot stand op grond van een door de klant gevraagde te reserveren feestdatum en een offerte van Disenso BVBA op grond van de door de klant geschatte hoeveelheden EN de feestformule. Dit reserveringsdocument, de offerte, bevat aldus minstens: de gereserveerde datum, de gekozen formule en de eventueel daaraan reeds gekoppelde locatie, het minimum aantal personen, de huidige voorwaarden. Het is mogelijk dat gebruik wordt gemaakt van onderaannemers.

Bij ondertekening van het reserveringsdocument is de betaling van een voorschot noodzakelijk vqn 50% van de ingeschatte globale prijs der aanneming. Vanaf de ondertekening van het reserveringsdocument zijn de algemene voorwaarden van Disenso BVBA over het ganse verdere traject van toepassing.

3. Annulatie

Volgende annulatiekosten zijn verschuldigd door eindklant indien op enig tijdstip tot de annulatie van de opdracht wordt gekomen. 30 % van de aannemingssom is verschuldigd als schadevergoeding indien geannuleerd wordt na betaling van het voorschot waarbij de opdracht geaccepteerd wordt, in voorkomend geval bijkomend te verhogen met de annulatiekosten die Disenso BVBA zal dienen te dragen ten overstaan van geëngageerde onderaannemers. Deze schadevergoeding dekt de schade die de annulatie met zich brengt en ondermeer evenzo de gevolgen van de mislopen opdrachten ten gevolge van de gereserveerd gehouden datum. Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en leiden pas tot een overeenkomst na ontvangst van betaling en indien het gehuurde materiaal nog beschikbaar is. De vrijblijvende aanbiedingen en offertes van Disenso BVBA zijn geldig gedurende een termijn van 14 dagen vanaf het aanbod, tenzij anders overeengekomen.

4. Prijzen

De prijzen opgegeven door ons, zijn gebaseerd op geldende richtlijnen, gekend op het ogenblik van aanbieding. Derhalve kunnen deze prijzen worden verhoogd indien er op grond van overheidsvoorschriften of andere maatregelen verhogingen ontstaan van de kostprijzen die als basis voor de offerteprijzen dienen.

5. Levering

De feestlocatie dient vlot bereikbaar te zijn voor vrachtwagens. Een laad- en losruimte zal daartoe worden vrijgehouden. Eventuele kosten voor het realiseren ervan zijn ten laste van de eindklant. Er dient daarnaast een ruimte ter beschikking te zijn voor keuken- en stockageunit, aanpalend aan de

feestruimte (en met aanwezigheid van lift indien gelegen op een hoger of lager gelegen verdieping). Normale nutsvoorzieningen, drinkbaar water toe- en afvoer, en elektriciteit zijn ter beschikking en kunnen door de eindklant niet verrekend worden. Bij gebrek aan voldoende krachtige elektriciteitsvoorzieningen, zal er gewerkt worden met een stroomaggregaat, met kosten ervan lastens de klant.

6. Waarborg

De door ons geleverde goederen en prestaties genieten in principe van geen waarborg tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De dienstverlener zal evenwel nooit of te nimmer kunnen aangesproken worden voor enige gevolgschade of indirecte schade die zou veroorzaakt zijn door gebreken of fouten in de geleverde materialen of diensten. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor laattijdige levering of niet-levering van de bestelde goederen en diensten in geval van overmacht, oproer, staking of lock-out. Het is ten strengste verboden gebruik te maken van confetti, vuurwerk, heliumballonnen of carnaval-feestdecoratie. Schade toegebracht door de eindklant of diens gasten aan materialen, infrastructuur of aan aangestelde van de dienstverlener, vallen ten laste van de eindklant en zullen door deze dienen vergoed te worden.

7. Betaling

De betaling van al de factuurbedragen dient te geschieden binnen de 14 dagen na overmaking der factuur of ondertekening van het document zoals voorzien in art 2, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en dit door betaling ter kantore, dan wel door overschrijving op de aangegeven bankrekening. De betaalkosten voor internationaal betalingsverkeer zijn lastens de klant. Bij gebreke aan betaling van de totaliteit der openstaande bedragen, zal onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling door ons een forfaitaire verhoging toegepast worden op de openstaande vordering, ten belope van 10 % van het openstaande bedrag, en dit verder onverminderd de verwijlintresten aan 12 % op jaarbasis op de openstaande vordering vanaf de vervaldata der facturen.

8. Protesten en klachten

Alle protesten of gebreken in verband met de geleverde materialen en uitgevoerde diensten dienen onverwijld en uiterlijk schriftelijk binnen de twee dagen na levering door de koper ter kennis te worden gebracht van ons, op straffe van verval van elk later protest. Na verloop van de gestelde termijn zullen de goederen en werken geacht worden integraal te zijn aanvaard.

9. Annulatieverzekeringen

Indien de eindklant wenst te opteren voor een annulatieverzekering op de overeenkomst die hij sluit met de dienstverlener, dan vallen deze kosten integraal ten laste van de klant en zijn de modaliteiten uitsluitend door hem zelf te regelen. De eventuele vergoedingen die in het licht daarvan zouden uitkeerbaar zijn, vormen het onderpand van de vordering van de dienstverlener en zullen te nimmer rechtstreeks door de eindklant kunnen worden opgetrokken, tenzij deze bewijst integrale regeling te hebben getroffen met de dienstverlener.

10. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Partijen komen uitdrukkelijk overeen om alle geschillen tussen hen te onderwerpen aan Belgisch recht, en zij duiden als uitsluitend bevoegde rechtsmacht daartoe aan, de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Turnhout.